00 Kč
Způsoby doručení
Přepravce89 Kč
Osobní odběr BrnoZdarma
Doprava zdarma od 1000 Kč

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
DEKOLAMP s.r.o.
se sídlem Křenová 409/52, 602 00 Brno
identifikační číslo: 05226198
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 94196
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dekolamp.cz
 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Dekolamp s.r.o., se sídlem Křenová 409/52, 602 00 Brno, IČO 05226198, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu c, vložce vložka 99022, DIČ CZ05226198 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.dekolamp.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu info@dekolamp.cz nebo telefonu +420 533 533 193.

1.2. Působnost obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše, vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Používané pojmy.

V našich obchodních podmínkách používáme následující pojmy:

Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://www.dekolamp.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese info@dekolamp.cz.

Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle +420 533 533 193.

Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.4. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.5. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům.

Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.6. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.7. Vztahy s mezinárodním prvkem.

Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.8. Způsoby řešení stížností.

Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit:

1.8.1. Mimosoudně.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformou pro řešení sporů on-line nacházejíci se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.8.2. E-mailem

E-mailem na e-mailové adrese info@dekolamp.cz,

1.8.3. Telefonicky

Telefonicky na našem telefonním čísle +420 533 533 193

1.9. Dozorové orgány.

Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.9.1. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

1.9.2. Živnostenské úřady. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.9.3. Úřad pro ochranu osobní údajů.

2. Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1. Objednání zboží.

Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si prostřednictvím internetového obchodu, e-mailu nebo telefonu. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.

2.2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 30 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.3. Objednání zboží prostřednictvím internetu.

Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Koupit“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.4. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu.

Objednání zboží prostřednictvím e-mailu přijímáme ve výjimečných případech a provedete jej zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info@dekolamp.cz, jejímž obsahem musí být vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vybraný způsob dodání zboží a platby, vaše identifikační údaje (jméno a příjmení a případný název právnické osoby, bydliště nebo sídlo), adresa pro dodání zboží, telefonní číslo, IČO, pokud nejste spotřebitelem, DIČ, pokud jste plátcem DPH.

2.5. Objednání zboží prostřednictvím telefonu.

Objednání zboží prostřednictvím telefonu přijímáme pouze ve výjimečných případech a provedete jej zavoláním na telefonní číslo +420 533 533 193, na kterém nám sdělíte vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vybraný způsob dodání zboží a platby, vaše identifikační údaje (jméno a příjmení a případný název právnické osoby, bydliště nebo sídlo), adresa pro dodání zboží, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČO, pokud nejste spotřebitelem, DIČ, pokud jste plátcem DPH.

2.6. Potvrzení přijetí objednávky.

Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízeného zboží zašlete e-mailem na e-mailovou adresu info@dekolamp.cz, nebo ji provedete telefonicky zavoláním na telefonní číslo +420 533 533 193.

Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy ihned po odeslání objednávky. Jejíž součástí bude potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu, naše obchodní podmínky.

Následně prodávající pošle zákazníkovi informativní e-mail, který obsahuje předpokládaný termín dodání a přílohou je přehled objednávky. V den expedice zboží je zákazníkovi opět zaslán informativní mail o expedici zboží z našeho skladu. Pokud zákazník nebude kontaktován přepravní společností o datu a způspobu doručení, zákaznická podpora Dekolamp na emailu info@dekolamp.cz poskytne na vyžádání sledovací čísla všech odeslaných balíků k objednávce.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.7. Jazyk a uchovávání smlouvy.

Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

3. Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb. Všechny ceny zboží, poplatků a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

3.3. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.5. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8. Stornování objednávky. Spotřebitel má právo stornovat objednávku do momentu vyexpedování písemnou formou na mail info@dekolamp.cz

4. Platební podmínky

4.1. Způsoby platby.

Celkovou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2601027136/2010 Fio banka "Platba převodem (Zálohová faktura)"

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce "Dobírka" - cena služby je 20 Kč s DPH

 • platba přes platební bránu ComGate Payments, a.s. "Platba kartou"
  Platba kartou proběhne po závazném odeslání objednávky. Budete automaticky přesměrováni do rozhraní zabezpečené platební brány
  Comgate, kde můžete bezpečně zaplatit běžným způsobem.
  Případné reklamace nebo problémy s platbou online kartou vyřizuje:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající ohledně plateb prováděných na základe kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu, která je součástí dodávky.

4.2. Doba pro zaplacení.

Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

5. Dodací podmínky

5.1. Způsoby dodání. Způsob dodání zboží, které nabízíme v našem internetovém obchodě, je kurýrní služba PPL a Zásilkovna. Speciální druh nabízené dopravy je Kurýr 123 - nadměrné zboží. Přepravní náklady závisí na výši objednávky, a to následovně:

Zásilkovna výdejní místa:
 

 • Při objednávce do 499 Kč s DPH jsou přepravní náklady po ČR 69 Kč s DPH

 • Při objednávce od 500 Kč s DPH je dodání po ČR zdarmaZásilkovna domů:

 • Při objednávce do 499 Kč s DPH jsou přepravní náklady po ČR 89 Kč s DPH

 • Při objednávce od 500 Kč s DPH je dodání po ČR zdarmaPPL:

 • Při objednávce do 499 Kč s DPH jsou přepravní náklady po ČR 99 Kč s DPH

 • Při objednávce od 500 Kč s DPH je dodání po ČR zdarma
   

123 Kurýr - nadměrné zboží:

 • Přepravní náklady po ČR 199 Kč s DPH bez ohledu na výši hodnoty objednávky.
 

5.2. Omezení dodávání zboží. Dodávání zboží u nás nepodléhá žádným geografickým omezením.

5.3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

5.4. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy.

Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od připsání celkové ceny na účet prodávajícího. Zboží bude v této době dodáno na místo určení.

Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

Dodací lhůty jsou upřesněny v popisném emailu podle dostupnosti zboží na skladě. Pokud máme zboží skladem, zboží je bezodkladně expedováno. Kurýrní služba SPS ve spolupráci se společností PPL garantuje dodání do 72 hodin od přijetí zboží. Zásilkovna garantuje dodání do 48 hodin od přijetí zboží.

Pokud nemáme zboží skladem, avšak je skladem u dodavatele, zboží expedujeme obvykle do 10 dnů, jinak podle dostupnosti zboží u dodavatele (datum je však informativní). O předpokládané dostupnosti informujeme emailem.

5.5. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.6. Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli.

Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

 • emailem na emailové adrese info@dekolamp.cz.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, zásilky. V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce. V případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno anebo zjistíte porušení obalu svědčícího o neoprávněném vzniknutí do zásilky, nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.7. Škoda na zboží při přepravě podnikateli.

Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

5.8. Balení zboží.

Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy.

My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

 • vyčerpání zásob objednaného zboží,

 • nepřevzetí zboží při jeho dodání,

 • zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

 • uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

 • objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

 • dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy.

Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

 • převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

 • převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

 • převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, 
 • uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
   


Ode dne 14.8. 2023 navíc poskytujeme spotřebiteli 50 dní na bezplatné vrácení zboží v původním stavu a nepoškozeném obalu. Tato lhůta začíná platit ode dne 

 • převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
 • převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
 • uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

Toto právo se dále v plném rozsahu řídí body 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 těchto obchodních podmínek.

6.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5. Způsob odstoupení od smlouvy.

Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

6.6. Zachování lhůty.

Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

6.7. Vrácení zboží a peněz po odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupíte od smlouvy, informujte nás o této skutečnosti mailem na info@dekolamp.cz.

Doporučujeme vrátit zboží nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství, dokumentace a v nepoškozeném původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené kupní smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte do 14 dnů od odstoupení.

Zboží pečlivě zabalte, přiložte vyplněný Formulář pro odstoupení od smlouvy a zašlete jej na adresu prodejny Křenová 409/52, Brno 602 00. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

7. Reklamace vad zboží

Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

Na zakoupené zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a začíná běžet dnem převzetí zboží.

7.1. Naše odpovědnost za vady zboží.

Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

 • má vlastnosti, které jsme si ujednali

 • se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Prodloužená záruka za jakost.

Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby

 • budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

 • si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

7.3. Omezení odpovědnosti.

Neodpovídáme vám

 • u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

 • u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

 • za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

 • pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

 • pokud jste vadu sami způsobili.

7.4. Doba pro uplatnění práva.

Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

7.5. Vaše práva při výskytu vady zboží.

Má-li zboží vadu, máte právo:

 • na bezplatné odstranění vady,

 • pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

 • není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží.

Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

 • na bezplatné odstranění vady,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

7.7. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží.

Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

 • na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

7.8. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží.

Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

 • použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

 • nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 • prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

7.9. Způsob a náležitosti reklamace.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží, může tak učinit dvěma způsoby:

 • vyplněním Reklamačního formuláře on-line, v němž uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo faktury nebo číslo objednávky a popis závady

Vhodné je také i přiložení fotografií dokumentujících závadu.

Zákazník bude v týž den, nejpozději do tří dnů kontaktován a budou mu sděleny informace o dalším postupu reklamace.

Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

 

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele.

Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.10. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.11. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

 

8. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

9. Zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies a doručování

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dekolamp s.r.o.,se sídlem Křenová 409/52, 602 00 Brno, telefon +420 533 533 193

 

Tyto nákupní podmínky jsou platné od 14. 8. 2023 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.

Vyhrazujeme si právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Brně dne 14. 8. 2023

Jsme přímí dovozci renomovaných značek

 • Philips
 • Trio
 • Ideal Lux
 • Lutec
 • Italux
 • WiZ
 • Philips Hue
Všechny značky